Na temelju Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 111/94 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/1, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 19. Društvenog ugovora Tehnološkog parka Varaždin d.o.o., Skupština društva (zastupana po Gradonačelniku Grada Varaždina, dr.sc. Nevenu Bosilju) raspisuje:


JAVNI NATJEČAJ

za odabir kandidata za člana Uprave - direktora trgovačkog društva Tehnološki park Varaždin d.o.o. - 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 godine


Kandidati za člana Uprave - direktora trgovačkog društva Tehnološki park Varaždin d.o.o., uz uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS – VII stupanj) iz područja tehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti;

 • znanje engleskog jezika (stupanj poznavanja C1 ili drugi ekvivalentan stupanj);

 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva

 • iskustvo u vođenju ili provođenju razvojnih ili infrastrukturnih ili tehnoloških projekata;


Uz Prijavu je potrebno priložiti:

 • Životopis,

 • Uvjerenje, odnosno presliku diplome o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi,

 • Dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis o radnom iskustvu ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

 • Dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (preslika Ugovora o radu ili Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao),

 • Dokaz o iskustvu u vođenju ili provođenju razvojnih ili infrastrukturnih ili tehnoloških projekata (dostaviti odgovarajuću dokaz iz kojeg je razvidno sudjelovanje u uspješno vođenim ili provedenim projektima/projektu, sa podacima o programu financiranja, ulozi u projektu, budžetu, vremenskom razdoblju na projektu, broju partnera/uključenih dionika),

 • Potvrde, preporuke ili druge dokaze koji potvrđuju uvjete iz natječaja kao i činjenice iz životopisa kandidata,

 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu – važeća osobna iskaznica, ili vojna iskaznica ili putovnica, odnosno domovnica,

 • Vlastoručno potpisanu i kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrđuje da u slučaju imenovanja prihvaća izbor za Upravu – Direktora trgovačkog društva te da na njegovoj strani ne postoje zapreke za obavljanje navedene funkcije propisane člankom 239. stavkom 2., a u vezi sa 423. stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima ne stariju od 45 dana o dana objave ovog natječaja,

 • Program rada trgovačkog društva Tehnološki park Varaždin d.o.o. za četverogodišnje razdoblje,

 • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja.


Direktor – član Uprave trgovačkog društva Tehnološki park Varaždin d.o.o. imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ukoliko se po objavljenom natječaju ne izvrši izbor natječaj će se poništiti.

Prijavi na natječaj prilažu se obične preslike dokumenta koje ne moraju biti javno ovjerene, ako nije u natječaju drugačije izričito navedeno za pojedini dokument. Izabrani kandidat dužan je prije donošenja Odluke o imenovanju dostaviti na uvid izvornike dostavljenih dokumenata.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl).

Nepotpune i nepravodobno pristigle molbe neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i/ili urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, uz uvjet pravodobne i potpune prijave, mogu se pozvati na razgovor, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju poziva na razgovor, za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu je dužan priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/izaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni i daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Rok za dostavu prijava na natječaj je zaključno do 02.06. 2022.g. bez obzira na način dostave.

Prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici (osobno ili poštom) na adresu:

Tehnološki park Varaždin

Zagrebačka 89,

42000 Varaždin

S napomenom „Prijava na javni natječaj za izbor člana Uprave – direktora trgovačkog društva Tehnološki park Varaždin d.o.o. – ne otvarati“.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od petnaest dana od donošenja odluke o imenovanju Uprave.

Varaždin, 12. svibnja 2022.g.