PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Sandra Mur

TEL: +385 42 500 050

FAX: +385 42 500 050

E-MAIL: sandra.mur@techpark.hr

Radno vrijeme: PON-PET 7:30-15:30

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA - Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)

 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)

 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)

 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)

 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)

 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)

 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14)


PROPISI EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.)

 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.)

 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.)


ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA PRIMANJE I RJEŠAVANJE PRITUŽBI VEZANIH ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA - pdf


Osnivači/članovi društva

GRAD VARAŽDIN, Broj iz registra: 725832, OIB: 13269011531

Varaždin, Trg Kralja Tomislava 1

 • član društva

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, pod MBS: 070040480, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, OIB: 02024882310

Varaždin, Pavlinska 2

 • član društva

SVEUČILIŠTE SJEVER, pod MBS: 060260692, upisan kod: Trgovački sud u Bjelovaru, OIB: 59624928052

Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

 • član društva


Nadzorni odbor

Damir Vusić, OIB: 87066296708

Varaždin, Ulica 22. rujna 1991. 4

 • zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Davor Hižak, OIB: 32573616293

Varaždin, Josipa Eugena Tomića 10

 • član nadzornog odbora

NINA BEGIČEVIĆ REĐEP, OIB: 95041441893

Varaždin, VINKA MEĐERALA 2A

 • član nadzornog odbora

EMILIJA STRUČIĆ, OIB: 78693228059

Varaždin, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 11

 • član nadzornog odbora

 • imenovana od strane radnika

Mario Lešina, OIB: 89504667985

Varaždin, Jalkovečka ulica 44

 • predsjednik nadzornog odbora


Osobe ovlaštene za zastupanje

Karlo Kukec, OIB: 49076237070

Varaždin, Ulica Hrvatskih branitelja 2C

 • direktor

 • zastupa društvo pojedinačno i samostalno

 • imenovan odlukom skupštine od 1. siječnja 2018. na mandat do imenovanja direktora po javnom natječaju

IZVJEŠTAJI

JAVNA NABAVA