PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Sandra Mur

TEL: +385 42 500 050

FAX: +385 42 500 050

E-MAIL: sandra.mur@techpark.hr

Radno vrijeme: PON-PET 7:30-15:30

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA - Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)

 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)

 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)

 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)

 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)

 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)

 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14)


PROPISI EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.)

 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.)

 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.)


ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA PRIMANJE I RJEŠAVANJE PRITUŽBI VEZANIH ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA - pdf


Osnivači/članovi društva

GRAD VARAŽDIN, Broj iz registra: 725832, OIB: 13269011531

Varaždin, Trg Kralja Tomislava 1

 • član društva

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, pod MBS: 070040480, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, OIB: 02024882310

Varaždin, Pavlinska 2

 • član društva

SVEUČILIŠTE SJEVER, pod MBS: 060260692, upisan kod: Trgovački sud u Bjelovaru, OIB: 59624928052

Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1

 • član društva


Nadzorni odbor

Damir Vusić, OIB: 87066296708

Varaždin, Ulica 22. rujna 1991. 4

 • zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Davor Hižak, OIB: 32573616293

Varaždin, Josipa Eugena Tomića 10

 • član nadzornog odbora

NINA BEGIČEVIĆ REĐEP, OIB: 95041441893

Varaždin, VINKA MEĐERALA 2A

 • član nadzornog odbora

EMILIJA STRUČIĆ, OIB: 78693228059

Varaždin, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 11

 • član nadzornog odbora

 • imenovana od strane radnika

Mario Lešina, OIB: 89504667985

Varaždin, Jalkovečka ulica 44

 • predsjednik nadzornog odbora


Osobe ovlaštene za zastupanje

Karlo Kukec, OIB: 49076237070

Varaždin, Ulica Hrvatskih branitelja 2C

 • direktor

 • zastupa društvo pojedinačno i samostalno

 • imenovan odlukom skupštine od 1. siječnja 2018. na mandat do imenovanja direktora po javnom natječaju

IZVJEŠTAJI

JAVNA NABAVA
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.