PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Sandra Mur

TEL: +385 42 500 050

FAX: +385 42 500 050

E-MAIL: sandra.mur@techpark.hr

Radno vrijeme: PON-PET 7:30-15:30

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA - Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)

 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)

 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)

 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)

 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)

 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)

 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14)


PROPISI EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.)

 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.)

 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.)


ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA PRIMANJE I RJEŠAVANJE PRITUŽBI VEZANIH ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA - pdf


Javni natječaj za prijem u poslovni inkubator Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. - link


TEMELJNI PODACI O DRUŠTVU - Osnivači, nadzorni odbor i ostali podaci

IZVJEŠTAJI

JAVNA NABAVA

POSTUPCI JAVNE NABAVE NA PROJEKTU

"Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin KK.03.1.2.01.0043.“

PLAN NABAVE


Plan nabave (12.09.2017.)

Plan nabave - izmjena #1 (05.10.2017.)

Plan nabave - izmjena #2 (11.04.2018.)

Plan nabave - izmjena #3 (20.04.2018.)

Plan nabave - izmjena #4 (26.02.2019.)

Plan nabave - izmjena #5 (20.10.2019.)

Plan nabave - izmjena #6 (14.11.2019.)

Plan nabave - izmjena #7 (31.07.2020.)

Plan nabave - izmjena #8 (13.11.2020.)


OBJAVE POSTUPAKA


09.Nabava usluge vanjskog stručnjaka za javnu nabavu

Datum objave: 24.01.2018.

Poziv

Ponudbeni list

Ponudbeni troškovnik

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru


07.Nabava usluge vanjskog voditelja projekta na izvođenju građevinskih radova

Datum objave: 26.02.2018.

Poziv

Ponudbeni list

Ponudbeni troškovnik

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru


01.Izrada izvedbenog projekta i projekta interijera

Datum objave: 26.04.2018.

Objava na EOJN: eojn.nn.hr


01.Izrada izvedbenog projekta i projekta interijera - ponovljeni postupak za Grupu 1

Datum objave: 30.05.2018.

Objava na EOJN: eojn.nn.hr


04.Nabava izvođenja građevinskih radova

Datum objave: 01.02.2019.

Objava na EOJN: eojn.nn.hr


05.Nabava usluge stručnog nadzora građenja

Datum objave: 12.04.2019.

Poziv

Ponudbeni list

Ponudbeni troškovnik

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru


06.Nabava opreme

Datum objave: 10.08.2020.

Objava na EOJN: eojn.nn.hr


06.Nabava opreme - ponovljeni postupak za Grupu 03

Datum objave: 18.11.2020.

Objava: Narudžbenica


06.Nabava opreme - ponovljeni postupak za Grupu 07

Datum objave: 18.11.2020.

Objava: Narudžbenica
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.